• Uczestniczki i uczestnicy wszystkich kursów organizowanych przez CK, którzy ukończą zajęcia otrzymują zaświadczenie wystawione na druku MEN. Zaświadczenia wydawane są na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).
  • W przypadku szkoleń z zakresu BHP wydajemy zaświadczenia na drukach zgodnych ze wzorem w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki.
  • Uczestnicy kursów przygotowujących się do egzaminów kwalifikacyjnych na uprawnienia energetyczne typu „E” i  typu „D”, po zdanym egzaminie otrzymują świadectwo kwalifikacyjne  wydane przez Państwową Komisją Kwalifikacyjną nr 105, powołaną przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Warszawie.
  • Uczestnicy kursów  przygotowujących  do egzaminu przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT),otrzymują świadectwo kwalifikacyjne zgodnie z zakresem tematycznym egzaminu.